Cuộc thi Video/Clip Ảnh “Tiếng Đức và Tôi”- Nhóm 1 “Der Anfang von einem Traum”

Chia sẻ của các thành viên nhóm:“ Ngày đầu tiên đi học tiếng Đức- Đây là câu chuyện của Ánh trong ngày đầu tiên học tiếng đức tại Trung tâm Ngoại ngữ Thành Công. Tưởng tưởng và thực tế của cô ấy khác nhau như thế nào? Mời các bạn cùng xem nha!

Der erste Tag um Deutsch zu lernen. Hier ist die Geschichte von Anh am ersten Tag des Deutschlernens im Sprachenzentrum Thanh Cong. Wie unterscheiden sich Ihre Vorstellungskraft und Ihre Realität? Wir sehen uns!“

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *